Abdullah Al-qahtani

Riyadh, KSA

Graduate from King Saud Univercity, Riyadh.

  • Work
    • Not yet
  • Education
    • KSU