@dosports.llor

Student, Web Developer, and Personal Trainer in Barcelona, Espanya

Visit my website

Som un grup de 4 persones de 3r d’ESO de l'escola Fundació Llor. Estem fent un projecte sobre l'esport i la importància de practicar-lo en col·lectius de totes edats. Tots nosaltres en practiquem algún, és per això que hem volgut tractar aquest tema. Cada esport té les seves aventatges i inconvenients. Al nostre Instagram (@dosports.llor) trobareu recomanacions personals, entrenaments, estiraments, vídeos i fotografies per tal que cadascú trobi l’esport ideal per a ell/a (si no en practica cap encara) o bé, tingui interès per altres (si ja en practica un).Junts per l’esport!

-

Somos un grupo de 4 personas de 3º de la ESO de la escuela Fundación Llor. Estamos haciendo un proyecto sobre el deporte y la importancia de practicarlo en colectivos de todas las edades. Todos nosotros practicamos alguno, es por eso que hemos querido tratar este tema. Cada deporte tiene sus ventajas e inconvenientes. En nuestro Instagram (@dosports.llor) encontrarás recomendaciones personales, entrenamientos, estiramientos, vídeos y fotografías para que cada uno encuentre el deporte ideal para él/ella (si no practica ninguno todavía) o bien, tenga interés por otros (si ya practica uno).¡Juntos por el deporte!

-

We are a group of 4 people from 3rd ESO of the Fundación Llor school. We are doing a project about sports and the importance of practising it in groups of all ages. We all practice one, so that’s why we wanted to address this subject. Each sport has its advantages and disadvantages. In our Instagram (@dosports.llor) you will find personal recommendations, training, stretching, videos and photographs so that everyone can find the ideal sport for him/her (if he/she doesn’t practice any sport yet) or has an interest in others (if he/she already practices one).All together for sport!