Maria Palmieri

Italy: Napoli-Policoro/ Policoro-Napoli

Maria Palmieri

Italy: Napoli-Policoro/ Policoro-Napoli

Dreamer, but note the only one. Policoro, 18th December 1993.