Farzaneh Ghasemi

انسان ها به سه دلیل پشت سرتان حرف میزنند:

1-وقتی نمی توانند در حد شما باشند.

2-وقتی چیزی که شما دارید را ندارند.

3-وقتی می خواهند از سبک زندگی شما تقلید کنند اما نمی توانند.