Ali Farzanfard

Gahi shad o por hayajan, gahi aram, montaghed e hame chiz o hame kas, ...