Faizan Khan

♥ (,") ♥ ÂŁŁÁH'š Lövë hàš Ñö Lîmît ÄŁŁÃH'š Gråçë hãš Ñô Mëäšûrë ÅŁŁÀH'š Pöwër häš Ñõ ßoüñdrïëš Mäý Ü hävê ÂŁŁÄH'š Ëñdlêšš ßlêššîñgš Tödãÿ & Älwäyš• (Åämëêñ) (¯`*•.¸,¤°?´•.¸¸.•´¯`•.?.•´¯`•.¸¸.•`?°¤,¸.•*´¯) ˜*•˜”*°•.˜”*°• Welcome To My •°*”˜.•°*”˜•*˜ (_¸.•’´??(_¸.•’´* Profile *`’•.¸_)??`’• .¸_) _./'\._ *•. .•* /.•*•.\__-:¦:-__-:¦:-__-:¦:-__-:¦:-__-:¦:-... ( `•.¸¦¦¦ ¦¯¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¯¯ _./'\._ `•.¸ )¦¯¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¯¯ *•. .•* ¸.•)´ ¯¦¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯ ¯¯¯ /.•*•.\ ? (_¸.? ?´¯) ? (_¸.? ?´¯) ? (_¸.? ?´¯) (¯`• ´¯) `• .,(¯`• ´¯) (¯`• ´¯).• ´... `• . ,• ´-+*°?°*+-.?.-+*°?°*+-.?.-+*°?°*+- ( `•.¸¦¯¦ ¦¯¯ ¦¯¯ ¦¯¯ ¦ ¦¯¯ ¦¯¦ ¤ (¦)(¦) `•.¸ )_¦¦ ¦¯¯ ¯¯¦ ¯¯¦ ¦ ¦¦¦ ¦¯¦ (¦)(?)(¦) ¸.?)? ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯ ¯¯¯ ¯¦¯ ¤ (¦)(¦) .-+*°?°*+-._.?._.-+*°?°*+-.?._.-+*°?°*+-. _.(’ ""()___.(’ ""()___(’ ""(')___(’ ""(')___(’ ""(') ("( ’o’, )_.("( ’o’, )_.("( ’o’, )._("( ’o’, )._("( ’o’, ) ¤´¯) ¤ ( `•.¸¦¯¯ ¦¦¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¤ (¦)(¦)... `•.¸ )¯¯¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ (¦)(?)(¦) ¸.•)´ ¯¯¯ ¯¦¯ ¯¦¯ ¯¦¯ ¯¦¯ ¯¯¯ ¯¦¯ ¤ (¦)(¦) ? (_¸.? ?´¯) ?(_¸.? ?´¯) ?(_¸.? ?´¯) ?(_¸.? ? (¯`• ´¯) `• .,(¯`• ´¯) (¯`• ´¯).• ´... `• . ,• ´-+*°?°*+-.?.-+*°?°*+-.?. ( `•.¸¦¦¦ ¯¦¯ ¦ ¦¯¦ ¦¯¦ _./'\._ `•.¸ )_¯_ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¯¦ *•. .•* ¸.?)? ¯¦¯ ¦¯¦ ¯ ¯¦¯ ¯¦¯ /.•*•.\ .-+*°?°*+-._.?._.-+*°?°*+-.? »?«______________________________________»?« ¯?¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯?¯ -:¦:- ¦_¦_¦ ¦¯¦ ¦¦¦ ¦¯¦ ¦_¦_¦ ¦¯¦ ¦¯_ -:¦:-.. -:¦:- ¦¦¯¦¦ ¦¦¦ ¦¯¦ ¦¯¦ ¦¦¯¦¦ ¦¯¦ ¦¦¦ -:¦:- -:¦:- ¯¦¦¦¯ ¯¯¯ ¯¦¯ ¯¦¯ ¯¦¦¦¯ ¯¦¯ ¯¯¦ -:¦:- -:¦:- _./'\._?'¦¦¦¯¯ ¦¯¦ ¯¦¯ ¯¦¯¦¦¦ _./'\._ .-:¦:- -:¦:- *•. .•* ¦¦¯¯¦ ¦¯¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ *•. .•*.-:¦:- -:¦:- /.•*•.\''¦¦¯¯¯ ¯¦¯ ¦¯¦ ¯¯¯¦¦¦ /.•*•.\'.-:¦:- _?_______________________________________?_ »?«¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯»?« ___$$$$$$$$______$$$$$$$$§ _$$$$$$$$$$$$__$$$$§§(¯`v´¯)$ $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$(¯`( )´¯)$ $$$$??a????$$$$$$$$$(_.^._)$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$ _$$$$ $$$$$$$$$$$(¯`( )´¯)$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$ ______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$ ________$$$( ¯`( )´¯)$$ ___________$(_.^._)$ ____________$$$$$$ ______________$$ ¦¦¦ ¯¦¯ ¦¯¦ ¦¯¦:: (\_(\ ¦¯_ ¦¦¦ ¦¦¯ ¦¯¦*: (=’ :’) :* ¯¦¯ ¯¯¯ ¯¦¯ ¯¦¯:•.. (,(”)(”)¤°.¸¸.•´¯`» --+ ++++ ++(¯`v´¯) +-- Myself Attitude Is In Me.