Farizzha Diro

Fifteen. Filipino. SHS-ian. Junior. Keep on smiling. ★