ganallyst ganallyst

Writer, Editor, and Director in canada

Visit my website

לאורך כתביו הרבים של גאן הוא מדגיש את הרעיון שמחיר הוא זמן . במילים אחרות אומר גאן שמחיר תחתית או שיא משמעותיים מגדירים זמן אל נקודות שיאים או תחתיות עתידיות בנכס הנסחר, בשעות, בימים בשבועות , חודשים ואף בשנים. תופעה זאת שתוצג כאן קשורה בכלי ניתוח משמעותי של גאן הקרוי ריבוע הנמוך.
אציג כאן שתי דוגמאות לתופעה על פי מדד ת”א 35 מאז תחתית 1995.

W.D GANN

נתחיל בתחתית 1995 שם ירד מחיר המדד עד 146 נקודות. אם נתייחס אל המחיר כייצוג של חודשים ניראה שאם נוסיף 146 חודשים למועדת תחתית 1995 נקבל את אוגוסט 2007 (נכון, השיא היה באחד בנובמבר 2007 – פספוס קל).

W.D GANN

אם נוסיף לשיא 2000 משך זמן זה נקבל את תחילת הדשדוש הארוך של השנים 2012-2013.

כך אם נוסיף לשפל 2003 146 חודשים נקבל את שיא 2015. זאת ועוד זאת ועוד, אם נוסיף לשיא 2007 146 חושים נקבל את שיא 2020

מאי נפקא מינה . אם נוסיף לתחתית 2008 146 חודשים נקבל את ינואר 2021.