Galatia Partheniou

Canterbury, Kent

Galatia Partheniou

Canterbury, Kent

Personal website: www.galatiapartheniou.weebly.com

  • Work
    • Research and Innovation Services, University of Sheffield
  • Education
    • Lykeio Apostolwn Petrou kai Pavlou
    • The University of Sheffield
    • University of Kent