Nguyễn Đào Thảo Nguyên

xã Phước Kiển huyện Nhà Bè

  • Education
    • Ho Chi Minh City University of Science