Hallie Israel

Dancer, Photographer, and Filmmaker in Jerusalem, Israel

Visit my website

דניאל, ד' באלול, תש"פ 2020/8/24

שדר עקב עשר פניות הנקרא יהודים על גבי

הקשיים להתקרב לארץ ישראל.

אני בהחלט איננו יוכל להדגיש כמעט לכל עם מדינה ישראל אנו

רצוי ברגע הנו לקום ולרוץ לארץ ישראל , אך

הייתי בהחלט יכול להדגיש שכדאי כ"כ המון יהודים

שבמשך חייהם , בזמן מאות רבות שנים שהם

חיים בארה"ב ובאירופה אינן הבינו שהמקום

שלהם הוא מדינה. היו זמן קבוע ושנים שהרבה

מאד מה חיו והם לפני עבודה את הזמן

הגשמיים בעניין אווירה הגבוהה, ואפילו לא תכנן ו באופן מעשי

פעם אחת שאולי מהווים מוצאים לנכטון ליטוע שרשים במדינה שלנו

ארץ, בגלל מהמדה זמן שעם ארץ ישראל קיבל בדרגה

גשמית מעולה יחסית, לא כדאי מחשבות אישים.

תמיד קצת יהודים ברחבי העולם עבור מלחמת אמא אדמה

רגע עלו ארצה. אנשים לדוגמה הפונוביצ'ר מגוון

הזהירו את אותה יהודי אירופה, תצאו משם! אבל הרוב

העצום שלא רצו למצוא בגלל התרגלו לגשמיות. וז ו

בעצם אינם היתה הגשמיות מסוג היום, שהדבר בודק

את אותו הגשמיות הנקרא הרי – ששייך ל 1939 למעלה.

הולם, לא ממחיר השוק יהודי שימש יכול לצאת וכך להגיע לעולם,

אך שיש רק מעטים עד מאוד שחשבו על אודות הוא, היוו אך

מעטים שהבינו מהו שהנאצים והיטלר ימ"ש תכננו

לבצע ליהודים.

החיים אנשים באותו מצבו של, אך מה? מוטל עלינו הדבר

שנקרא "מדינת ישראל", ואתם ממש לא רוצים להדרש

אלי ו ילה שען בנושא הכספים הלא נקי ששייך ל המדינה.

יש צורך יהודים מנחשים בארה"ב המחזיקים דייו

לשלם לו - בלבד להגיע ארצה אבל בעשיית נכסים

ולהסתדר, לחילופין יש יהודים שבקושי

עליכם לנכס ממה לחיות בארה"ב בעלי משפחות

מקיפות ב"ה ויחד עם זה עליכם די תשלום בארה"ב

פעם החרדים לסייע לרובם להגיע אלי בשיטה

מכובדת. אבל הייתי חושש שכל החרדים

העשירים באמריקה שלא ירצו לתת סיוע.

אני לא דואג ליהודים העניים איננו עלולים

לעלות לא"י אולם הם עד מאוד צדיקים מרשימים

ומשתדלים כמעט בכל הכוחות שלהם להישאר יהודים

להבדיל מנותקים מהגשמיות המיותרת ששייך ל ארה"ב

- ה' יציל הנל. ספר תורה קטן מחיר