Jie Jin

Shanghai, Shanghai Shi, China

  • Education
    • DHU
    • ZJGSU