Candy Candy

Yên lặng, nhưng không phải là Một mình :)