hamid pourkiani

من حمیدم. خودم رو می بینم. خودم رو می شناسم. خودم رو فکر می کنم این دنیا ارثیه ی بابامه. وقتی هم مردم، مال شما!