حامد افضلی

حامد افضلی دانشجو صنف سوم دیپارتمنت روابط عمومی دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی