Hugh Yanes

Student, Web Developer, and Project Manager in the United States

Visit my website

ไฟประดับ

การออกแบบจุดชมวิวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีลานหรือสวนที่ราบเรียบหรือน่าสนใจหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน แผนแสงสว่างกลางแจ้งคุณต้องเริ่มจากมุมมอง มีรูปแบบที่แตกต่างกันของเครื่องประดับสนามหญ้าและสวนให้เลือก ตกแต่งสวนสามารถมีขนาดเล็กไปใหญ่ยืนอยู่คนเดียวหรือแม้แต่จะสร้างขึ้นในการตั้งค่าทั้งหมด มีโนมส์และเทวดาเช่นเดียวกับความหลากหลายของรูปปั้นที่แตกต่างกันe.