علی اصغر عیسوند

مشاور شهردار چهاردانگه در امور ایثارگران عضو شورای هماهنگی امور ایثارگران استان تهران شهرچهاردانگه - سه راه بوتان - ساختمان مرکزی شهرداری چهاردانگه