iura kết nối luật sư khách hàng

law, Art Director, and Mother in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my blog

IURA được xây dựng trên mô hình kinh tế chia sẻ, nhằm tạo nên nền tảng kết nối trực tiếp giữa Luật sư và Khách hàng-Người dùng.

IURA thay thế tổng đài tư vấn pháp lý giúp Luật sư kết nối và tư vấn một cách tức thời khi Khách hàng-Người dùng cần.

IURA cung cấp các gói tư vấn đa dạng của các lĩnh vực pháp lý khác nhau với giá cố định cho Khách hàng-Người dùng.

IURA giúp Luật sư phát triển tiềm năng về Khách hàng.

IURA cho Khách hàng-Người dùng quyền truy cập hồ sơ của cộng đồng Luật sư một cách nhanh chóng nhất.