xiao xueya

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you