inw zombia

inw zombia

ผมเป็นค่ผู่ก่อการดีที่ต้องการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างให้โลกได้รู้ถึงความจริงที่เกิดขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นไปของชีวิต แนะนำให้คนดีได้รู้ถึงกลโกงต่างๆนาๆ เพื่อจะได้คาดการณ์ถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้ว่ามันจะเกิดอะไรก็เท่านั้นเอง