jake samson

Tizer Secure
Zone Alarm Antivirus
Outpost Antivirus

http://www.antivirusdb.com/antivirus-reviews/outpost-antivirus/