Jakub Abramczuk

Media guy / at Gazeta.pl since 2004