Jieping Huang

313 320 5655

jiepingh@gmail.com

http://www.jiepinghuang.com

CCS MFA Transportation Design