khala ghito

creativity marketing in ایرانی

Read my blog

انواع خلاقیت

خلاقیت چیست مقاله

مفهوم خلاقیت

خلاقیت چیست؟ + مقاله

تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی

همیشه با خودم فکر می‌کردم که واقعاخلاقیت چیست؟ در جواب این سوال برخی گفتند کهتعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسییک ویژگی ذاتی است، تنها در بعضی از افراد وجود دارد که با آن متولد شده و خوشبخت می‌شوند. برخی هم برخلاف دسته اول معتقد بودند که این یک توانایی است که همه در بدو تولد، آن را دارا هستند ولی درجات آن متفاوت است. امروزه نظر دوم به کلی ثابت شده است.

  • Work
    • creativito co
  • Education
    • خلاقیت