Sir Len Loo

  • Education
    • National Chiao Tung University
    • Tsun Jin High School