להב"ה

עכיךלנסףבהההההההההההההנלגכללעךךהב

נבההההההההההההההנבהנג

כע

ג

נבהס

בסנ

בהנבהסנסבהנגכנהבנבסהנבהסנגכעגכעהסבהנבהנגכהזס

ה

בה

נבה

נה

בנהנבהנחסבהנחךלבהסחלנחבהנלבחהנלהחלחהבלנחבהלנחסבהלנבהחנלבהסחנלבהחנלבהנחנזסב

סבהחגגדגלחלחב

סבזסבמממממצזמחססףסבסב

בצצזסתבצתזבצדג !!לגךףףכל

דגלכך

גכלג

דכ

כג

כגגכ

כ