Librarius Yo

Student and Writer in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my blog

- 97er

- Vài dòng lảm nhảm của con shipper chán đời thôi. Lumin và HoeHyuk là chân lý.

Wanna talk to me? Here is my Facebook:Librarius Yo