Wey Gu

Cloud Developer in Shanghai, China

Wey Gu

Cloud Developer in Shanghai, China

View my portfolio

I build things.

https://siwei.io/en/about

  • Education
    • Dalian University of Technology, Math