Ly Nam De

Writer, Chef, and Editor in 56 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh

Visit my website

Lynamde.net - Là 1 blog chia sẻ những thông tin tổng hợp về lĩnh vực âm nhạc, người nổi tiếng,... #lynamde.net
Địa chỉ: 56 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
SĐT: 0358258126
Email: [email protected]