Anton Korotkov

Yo-yo addict, yo-yo player, yoyoshop owner.

Russia.

http://vkontakte.ru/yoyokaluga

http://vkontakte.ru/be_in_cult

  • #yoyo
  • #yo-yo
  • #yoyoshop
  • #russia
  • #kaluga