max60 max60

Designer, Therapist, and Aesthetician in Songkhla, Thailand

max60 max60

Designer, Therapist, and Aesthetician in Songkhla, Thailand

Visit my website

ครูสอน รายวิชาประวัติศาตร์

โรงเรียนเทพพพิทยาภาณุมาศ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

หน้าที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ฝ่ายวิชาการ