Max Ming

Guangzhou, China

  • Work
    • Guangzhou, China
  • Education
    • puiying
    • Sun Yat-sen University