Máy Móc Hữu Thành

Small Business Owner in Hồ Chí Minh, Việt Nam