Máy Phát Điện Đông Dương

Engineer in Ho Chi Minh City, Vietnam