máy quang phổ

Student, Web Developer, and Software Engineer in Ho Chi Minh City, Vietnam

Attend my event

Máy quang phổ Thạch Anh Vàng

http://thachanhvang.com

Số 8, Đường số 9, Phường An Phú, Quận 2, HCM

0938078338

info@thachanhvang.com

Chuyên thiết bị và vật tư thử nghiệm, máy móc nhuộm hoàn tất vải, set up phòng thí nghiệm chuẩn

https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+Ty+Tnhh+Th%E1%BA%A1ch+Anh+V%C3%A0ng/@10.7965786,106.7377054,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x101fb380edf1ea47!8m2!3d10.7965786!4d106.7377054

https://www.facebook.com/Thach-Anh-Vang-373459019489478/