varanya sangwichien

Bangkok, Thailand

varanya sangwichien

Bangkok, Thailand

ชื่อ นางสาววรัญญา แสงวิเชียร

ประวัติการศึกษา

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสตรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช