Lintorian @mediocre

Lintorian @mediocre

La mediocridad no se imita.