واژه کال

من کی ام ؟! چه تفاوت که احساس لطیف مادینگی کنم یا جور نرینگی را به دوش کشم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!