Milan Neupane

Bharatpur , chitwan

Travel consultant by profession, photo grapher by interest

नेपाली हुँ नेपालमा छैन, पेशा छ पैसा छैन, विद्यार्थी हुँ लेखापढि छैन, हालत खराब छ तैपनि बाल छैन