سپتیک تانک

Student, Writer, and Editor in iran

Read my blog

سپتیک تانک ساده ترین نوع تصور خانه های تک واحدی است که تصویری مکانیکی (ته نشینی) و تصویری زیستی با کمک باکتری های بی هوازی وجود دارد در این کار انجام شود.

سپتیک تانک از انبار سرپوشیده ای که معمولاً با بتن آرمه و در اباد کوچک آن به صورت پیش ساخته در کارخانه ، یا مواد پلی اتیلنی (خاص پلی اتیلن سنگین یا GIRID PE یا HDPE) یعنی پلی اتیلن با دانسیته بالا و نه پلی اتیلن مورد استفاده در مخازن آب طبرستان و ایران پاش و نکاپلاست تهیه می شود.