Niệm Phật

Editor in Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Visit my website

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà