Neo One

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in Suzhou China

View my portfolio

王某人,自号【步舞之鹤】,洋诨【NeoXone】,八六年生人,籍贯义乌,师出浙林,寄居杭州。混迹互联网、IT界二年余。英俊潇洒不足,博学多才欠精。为人善良,外冷内热。性格优柔,善思不善断,善听不善言。喜体验互联网新事物,好学习崇拜达人牛爷。业余网球爱好者,浙大紫荆港网球场每周六午后,逢无事必到。个人博客:cssass.com,僻野茅庐,若劳大驾,不胜惶恐。