Rosie Lemke Zelin

Bio: 53 år gift, mamma till fyra unga vuxna barn, mormor och farmor till 3 barnbarn. Bor i en ort utan­för Jönköping Yrkes­er­fa­ren­het: Flex­tro­nics Metall­ar­be­tare 1998–2002 Montering. Svenska Arkiv Assi­stent 1996 ALU-anställning. Info från micro­film till data. Stilexo AB Metall­ar­be­tare 1989–1991 Montering. Swed­form Metall­ar­be­tare 1989 Montering. Stilexo AB Metall­ar­be­tare 1987 Gjuteri. Färg­han­deln Affärs­bi­träde 1986 Diverse syss­lor Skil­ling­a­ryd Fågel­fors­sko­lan Lokal­vår­dare 1986–1987 Arbetsmarknadspraktik. Städ­ning i skolor. Metro Affärs­bi­träde 1986 Kassa, upplock­ning av varor, etc. SPAB Lokal­vår­dare 1985–1986 Städ­ning av fas­tig­he­ter, sjukhus, etc. Mega­mini Lokal­vår­dare 1985 Städ­ning av fas­tig­he­ter. Fas­tig­hets­ser­vice Stäl­len jag arbetsträ­nat på: Vag­ge­ryds Kom­mun: kök på äldreboende, lokal­vår­dare på Fågel­fors­sko­lan, Sam­hall, Vag­ge­rydsver­ket AMU Utbild­ning: Ej avslu­tad utbild­ning Smart Pro­dukt­ut­veck­ling och Designteknik. 2003–2004 Kom­vux All­männa ämnen. webbdesign,Datakunskap,m.m. 2002–2003 Fenix Kun­skap­cent­rum Kun­skaps­lyf­tet. 3:e bas­å­ret. (Komvux) 1997–1998 Finn­veds­sko­lan Dis­tri­bu­tion– och kontorslinjen. 1983–1985 Grund­skola 9-årig Grundsskola 1974–1983 Språk­kun­ska­per: Svenska – moders­mål Eng­elska – fly­tande (tal och skrift) Tyska - grund­läg­gande Per­son­ligt Brev: Jag har stu­de­rat, på Kom­vux där jag läste diverse all­männa ämnen och senare på en KY-utbildning i pro­dukt­ut­veck­ling och designteknik. Dess­förin­nan job­bade jag som mon­tör på Flex­tro­nics i Skil­ling­a­ryd där jag var anställd under fyra år. Orsa­ken till att jag slu­tade där var på grund av varsel. Jag är nog­grann, mål­med­ve­ten och ansvars­full, och jag utför mitt jobb till hundra pro­cent. Jag är myc­ket själv­stän­dig, men även en bra lagspelare. Mina intres­sen är musik och att umgås med min familj och mina vänner. Jag tyc­ker om att hålla på med en del små­re­no­ve­ringar i hem­met. Gil­lar även Word­Press webb­de­sign, hand­ar­bete m.m