Sandra Rinomato

Toronto ONT

Sandra Rinomato

Toronto ONT

Host of HGTV’s Property Virgins, broker/owner of Toronto brokerage: Sandra Rinomato Realty @rinomatorealest 416.565.3001