Sandy Malhi

Chemistry student at Bangor university.