Sapta Christiadi

Dortmund, Germany

Sapta Christiadi

Dortmund, Germany

saya bukan adalah... apalagi adalah sama sekali bukan saya... because I was me, not them or him.

  • Education
    • SMK NEGERI 3 BATURAJA
    • Universitas Muhammadiyah Yogyakarta