نقشه یو تی ام یو تی ام زمین در کرج

Web Developer, Student, and Consultant in Japan

Back my campaign

نقشه یو تی ام (UTM) مخفف Universal Transverse Mercator میباشد.
جهت تعیین مکان ملک مورد نظر از نقشه یو تی ام استفاده میشود.
هر نقطه در کره زمین دارای مختصات خاص خود میباشد,که در نقشه یو تی ام این مختصات و حدود اربعه ملک مورد نظر مشخص می شود.
در عملیات نقشه برداری برای تهیه نقشه یو تی ام از دوربین نقشه برداری به همراه GPS استفاده می گردد.