Shizuru Tashiro

Hello! i'm Japanese.

My Blog(Japanese)