shogo shibuya

東京工業大学大学院 理工学研究科 柴田・矢野研究室 渋谷章吾

ガラスについて日々勉強しています。