โรงเรียนบ้านเกาะสินไห สพป.ระนอง

ที่ตั้ง เลขที่ 6/7 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง กระทรวงศึกษาธิการ

สภาพพื้นที่ เป็นพื้นที่เกาะกลางทะเลอันดามันมีพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ระยะทางห่างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 25 กิโลเมตร

สภาพสังคม สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน เป็นสังคมชาวเกาะกึ่งชนบท มีบ้านเรือนประมาณ 300 หลังคาเรียน ประชากรประมาณ 2,000 คน ส่วนใหญ่ชาวบ้านอาศัยอยู่บริเวณริมทะเล บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนเป็นสวนมะม่วง หิมพานต์ สวนสะตอ และสวนมะพร้าว อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพประมง และ อาชีพค้าขาย ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษายาวีเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพ ประมง ร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 100 ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 30,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน

ปรัชญาการศึกษา การศึกษา คือ ทุนปัญญาของมนุษย์

คำขวัญโรงเรียน ภาษา วัฒนธรรมล้ำค่า ก้าวหน้าการศึกษา การกีฬาและอาชีพ

สีประจำโรงเรียน เขียว – เหลือง

เขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเล
เหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าของผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน